The Seduction of an English Scoundrel - Jillian Hunter 4.5*